/ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് സഹായവുമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ CRPF ജവാൻമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സഹ്യാദ്രിസോൾജിയേഴ്സ്

ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് സഹായവുമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ CRPF ജവാൻമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സഹ്യാദ്രിസോൾജിയേഴ്സ്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ CRPF ജവാൻമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സഹ്യാദ്രിസോൾജിയേഴ്സ് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് സഹായവുമായി എത്തി .അട്ടത്തോട് നിലക്കൽ പമ്പ വനമേഖലയിൽ കഴിയുന്ന 35 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവശ്യമായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റുമായി രാവിലെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇവർ ഊരുകളിൽ എത്തി.

രാജ്യ സേവനത്തിനൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക സേവനവുമാണ് തങ്ങൾ ലഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സഹ്യാദ്രി സോൾജിയേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ .രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ജവാൻമാരുടെ ഫാമിലിയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികജായി .യാത്രയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശ്രീ കെ ജി സൈമൺ ഇന്നലെ നിർവഹിച്ചു .