/എരുമേലി കാരിത്തോട്ടിൽ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക്!!!!

എരുമേലി കാരിത്തോട്ടിൽ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക്!!!!

എരുമേലി: എരുമേലി – ചേനപ്പാടി റൂട്ടിൽ കാരിത്തോട്ടിൽ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക്. സ്കൂൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ റോഡ് എല്ലാം 300 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ.

വീട് വെക്കുന്നതിനും കൃഷിക്കും അനുയോജ്യമായ 43 സെൻ്റ് വസ്തുവിനു വെറും 77 ലക്ഷം രൂപാ മാത്രം (I.80 ലക്ഷം / സെൻ്റ്). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക.

Contact Details;

7356174383

9961601271